Nuorten syrjäytyminen

Suomessa on eri arvioiden mukaan 50 000 - 70 000 nuorta syrjäytymisriskissä. Syrjäytyminen ja osattomuuden tunne on sekä henkilökohtainen että yhteiskunnallinen tragedia, sillä yksittäinen syrjäytynyt nuori voi maksaa Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan elämänsä aikana 1,2 miljoonaa euroa julkiselle taloudelle.

Syrjäytyminen on terminä ongelmallinen. Se koetaan usein leimaavaksi ja ihmisiä heidän ulkopuoleltaan määritteleväksi. Yhteiskunnallisesta ilmiöstä on kuitenkin voitava puhua jollakin täsmällisellä tavalla, jotta ongelmaan voidaan vaikuttaa. Tässä yhteydessä syrjäytymisellä tarkoitetaan yhteiskunnan normaaleina pidettyjen toimintamallien ja toiminnan ulkopuolelle jäämistä sekä osattomuuden kokemusta. Syrjäytyminen on usein pitkä prosessi, jossa riskit ja niiden kasautuminen johtavat ongelmallisiin olosuhteisiin, köyhyyteen ja hyvinvointivajeisiin eri elämän osa-alueilla.

Olemme jakaneet syrjäytymisen osa-alueet alateemoihin. Tilannekuva kuvaa ilmiön laajuutta sekä tutkimusten mukaan tärkeimpiä syrjäytymisriskiä nostavia muuttujia. Muut alateemat nostavat esiin muita syrjäytymiseen vaikuttavia riskitekijöitä, mutta myös erilaisten ennaltaehkäisevien ja korjaavien palveluiden tunnuslukuja.

Nuorten syrjäytyminen -ilmiö on rakennettu Aluehallintoviraston, THL:n, Nuorisotutkimusseuran sekä kuntien virkamiehistä koostuvan poikkihallinnollisen työryhmän yhteistyössä.

Tilannekuva

Tilannekuva näyttää, kuinka paljon nuoria arviolta on Suomessa syrjäytynyt tai riskissä syrjäytyä. Lisäksi tilannekuva näyttää tärkeimpien syrjäytymistä ennakoivien riskitekijöiden tilanteen.

Koulutus ja oppiminen

Tarkastelussa koulu oppimisympäristönä, koulun käynnin sujuminen ja kouluterveydenhuolto.

Mielenterveys ja päihteet

Mielenterveysongelmiin ei aina liity päihdeongelmia, mutta päihdeongelmiin liittyy miltei aina mielenterveysongelmia ja siksi nämä teemat on liitetty yhteen.

Fyysinen terveys

Fyysinen terveys sisältää indikaatoreita, jotka liittyvät ravintoon, fyysiseen terveyteen ja terveystarkastuksiin, liikunnan harrastamiseen sekä liikunnan edistämiseen.

Turvallisuus

Turvallisuus-teema kokoaa indikaattoreita liittyen fyysiseen koskemattomuuteen, kiusaamiseen, rikoksiin ja lastensuojeluun.